Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

03:09
0447 a1db 500
Ch?on?? wzorce, czyli spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem.

May 16 2015

10:53
5475 0439 500
Nocny cruzing po mie?cie.

May 14 2015

01:33
8691 78c8 500
Rzadko sobie dogadzam, ale gdy ju? to robi?, robi? to tak.
Reposted bymaialepieszczotyjoannarobizupemadadream

May 11 2015

11:09
6729 e7b2 500
08:13
6197 85bb 500
Mmmm... Delicious.

May 10 2015

12:00

May 09 2015

04:49
8460 0f71 500
Te trampoliny to raczej zuo.

May 03 2015

12:00
11:23
0707 9741 500
Chytra baba z Radomia.

May 01 2015

07:53
9439 550b 500
Morning Yoga Routine.

April 29 2015

09:30
Play fullscreen
Kraków | Koncert Katy Perry

April 28 2015

01:50
3683 2e23 500
?eby si? skupi? wystarczy biblioteka, gdzie nie masz dost?pu do Internetu (podobno).

April 26 2015

12:00

April 25 2015

08:06
3256 905a 500
#internetjestwszedzie
Reposted bygabrysiowa gabrysiowa

April 22 2015

04:46
6724 6dd4 500
Praca jest, tylko robi? nie ma komu.
Reposted bywasnaegabrysiowa

April 20 2015

09:00
Play fullscreen
Zakopane | Tutaj się nie chodzi, tutaj się kupuje i je
02:53
5577 9139 500
Wszystko powoli budzi si? do ?ycia, a to motywuje i mnie, ?ebym si? obudzi?a.

April 19 2015

12:00
03:02
5578 8e95 500
Czekoladka!!!!1111

April 18 2015

08:54
9219 ab12 500
Tak bardzo jestem doros?a ju?.
Reposted bygabrysiowa gabrysiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl